Login

Algemene voorwaarden

<h2>Voorwoord</h2> <p>Foogli.nl fungeert alleen als technische ondersteuning en is daarom op geen enkele wijze inhoudelijk betrokken bij de vertoonde artikelen.</p> <h2>Artikel 1 Terminologie</h2> <p>1.1 Foogli.nl: de gebruiker van deze voorwaarden en onderdeel van de Vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid Foogli V.o.f.<br/> 1.2 Website: de website van foogli.nl, te bereiken op www.foogli.nl.<br/> 1.3 Account: vorm van deelname op de website om artikelen te publiceren en overige functies te benutten.<br/> 1.4 Auteur: een natuurlijk- of rechtspersoon die via de website foogli.nl één of meerdere artikelen publiceert.<br/> 1.5 Artikel: een door de auteur geschreven tekst en eventueel gebruikte afbeeldingen over een bepaald onderwerp.<br/> 1.6 Focus: een door de site gehanteerde verzamelterm voor een artikel.</p> <h2>Artikel 2 Algemene bepalingen</h2> <p>2.1 Foogli.nl behoudt zich het recht om zijn algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien dit gebeurt worden alle auteurs hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Het staat de auteur vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.<br/> 2.2 Auteurs van artikelen kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat foogli.nl bij uitzondering de algemene voorwaarden versoepelt of geen strikte nakoming van deze hanteert.<br/> 2.3 Als de uitingen en bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zijn de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zal foogli.nl trachten een acceptabele en adequate vervangende overeenkomst verzorgen.</p> <h2>Artikel 3 Het aanmeld proces</h2> <p>3.1 De auteur dient bij aanmelding alle gegevens naar waarheid in te vullen. <br/> 3.2 Foogli.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele niet ontvangen betalingen als gevolg van foutief opgegeven informatie door de auteur.<br/> 3.3 Wanneer er persoonlijke gegevens worden gewijzigd dient de auteur dit zo snel als mogelijk door te geven aan foogli.nl door deze gegevens aan te passen.<br/> 3.4 De auteur dient minimaal 18 jaar te zijn op het moment van aanmelden.</p> <h2>Artikel 4 Account en uitbetaling</h2> <p>4.1 Foogli.nl is gerechtigd om zonder reden op te geven een auteur een account te weigeren of een reeds aangemaakt account te verwijderen.<br/> 4.2 Bij het aanmelden ontvangt de auteur de benodigde inloggegevens, hiermee kan deze het account bereiken. Deze gegevens zijn door de auteur zelf aan te passen.<br/> 4.3 Een auteur is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van de door foogli.nl toegezonden inloggegevens. <br/> 4.4 Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het account van één auteur, is foogli.nl gerechtigd het account te blokkeren of te verwijderen.<br/> 4.5 De auteur is zelf aansprakelijk voor mogelijk misbruik van de inloggegevens en voor alle uitspraken of handelingen die via het account van de auteur worden gemaakt.<br/> 4.6 Foogli.nl is onder geen beding aansprakelijk voor mogelijke schade die een auteur kan lijden door ongeautoriseerde toegang tot het account door derden.<br/> 4.7 Wanneer derden toegang krijgen tot het account van de auteur, en de auteur is hier niet verantwoordelijk voor, dient deze dit gelijk na ontdekking aan foogli.nl te melden.<br/> 4.8 De auteur stelt foogli.nl vrij van alle mogelijke vorderingen die derden mogelijk doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van de auteur.<br/> 4.9 Foogli.nl zal minimaal 50% van de inkomsten gegenereerd met een artikel door middel van advertenties of affiliate vermeldingen doen toekomen aan de auteur. <br/> 4.10 Foogli.nl garandeert onder geen beding het genereren van inkomsten en kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor gemiste inkomsten.<br/> 4.11 De inkomsten die een auteur genereerd met één of meerdere artikelen worden toegeschreven door middel van punten.<br/> 4.12 Voor elke 2500 punten kan een bedrag van €25,- worden verkregen. Er is een minimum van 2500 punten benodigd eer het bedrag aan de auteur word overgemaakt.</p> <h2>Artikel 5 Het gebruik van foogli.nl</h2> <p>5.1 Het plaatsen van artikelen door de auteur op Foogli.nl is geheel gratis.<br/> 5.2 Nadat de auteur instemt met deze algemene voorwaarden en een Account aangemaakt, krijgt de auteur toegang tot de admin van foogli.nl. <br/> 5.3 Foogli.nl behoudt het recht om een artikel aan te passen, waaronder de opmaak, mogelijke spelfouten, afbeeldingen en zowel interne als externe links.<br/> 5.4 De auteur dient alle huisregels en regelementen in acht te nemen bij het opmaken van de inhoud van een artikel. Hieronder vallen de richtlijnen in deze voorwaarden alsook de richtlijnen die op de website worden gepubliceerd. <br/> 5.5 Wanneer er gehandelt word in strijd met de richtlijnen van foogli.nl, is foogli gerechtigd het betreffende artikel te verwijderen of aan te passen. Daarnaast worden de aan de auteur toekomende vergoedingen mogelijk voor onbepaalde tijd opgeschort of volledig ontzegt.<br/> 5.6 De auteur is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van gepubliceerde artikelen. De geplaatste artikelen mogen nooit rechten van derden schenden of op een andere manier een onrechtmatig karakter vertonen. <br/> 5.7 Wanneer een auteur informatie of afbeeldingen toebehorend aan derden gebruikt in een artikel, verklaart deze dat de auteur over de benodigde toestemmingen beschikt van de rechthebbende. <br/> 5.8 De auteur vrijwaart foogli.nl tegen alle mogelijke vorderingen van derden die kunnen ontstaan als gevolg van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.</p> <h2>Artikel 6 Verplichtingen van de auteur</h2> <p>6.1 Foogli.nl is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor het functioneren van de technologie die benodigd is om toegang te krijgen tot de website.<br/> 6.2 De auteur moet zelf opdraaien voor mogelijke kosten die gemaakt worden bij het opstellen en publiceren van artikelen. Dit is inclusief de kosten van een internetabbonement en aanschaf van randapparatuur. <br/> 6.3 De auteur dient zich te gedragen conform de algemene voorwaarden en andere richtlijnen opgelegd door foogli.nl.<br/> 6.4 De auteur dient zich oprecht en redelijk te gedragen richting foogli.nl, de bezoekers en andere auteurs.<br/> 6.5 Alle intellectuele eigendomsrechten van foogli.nl en andere auteurs dient gerespecteerd te worden door de auteur.<br/> 6.6 De auteur is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die deze deelt met andere auteurs, de bezoekers en foogli.nl. <br/> 6.7 Het is onder geen enkel beding toegestaan dat de auteur opmerkingen maakt of artikelen publiceert waarmee de rechten van anderen worden geschonden.<br/> 6.8 Foogli.nl ziet er op toe dat er alleen artikelen worden geplaats die in de Nederlandse taal zijn geschreven. <br/> 6.9 Foogli.nl ziet er op toe dat er geen artikelen geplaatst worden die grof of ongepast taalgebruik bevatten.<br/> 6.10 De auteur is niet toegestaan om artikelen of andere inhoud te publiceren die van beledigende, obscene, lasterlijke, smadelijke, kwetsende, geweldadige of pornografische aard zijn of die racistisch, politiek of xenofobisch geweld kunnen uitlokken. <br/> 6.11 Het is niet toegestaan om een artikel te plaatsen die strijdig is met de doelen van foogli.nl of met de geldende wetten en regelgeving of fatsoensnormen.<br/> 6.12 Het artikel dat door de auteur gepubliceerd word dient informatieve waarde te bevatten. Het is verder niet toegestaan om met een artikel derden te bewegen tot het verrichten van activiteiten die enkel en alleen gericht zijn om de auteur op enige wijze financieel te bevoordelen. Hieronder verstaan wij onder andere het aansporen tot het klikken op de advertenties, het klikken op links of het invullen van online-enquêtes.<br/> 6.13 Het is niet toegestaan om een artikel te publiceren die ongeschikt is voor lezers van onder de 18 jaar of op een andere wijze in strijd is met de fatsoensnormen en goede zeden, volgens foogli.nl.<br/> 6.14 De auteur is toegesstaan om een hyperlink te plaatsen als de link verwijst naar internetpagina die van toegevoegde waarde is op de inhoud van het artikel. Links worden met regelmaat door foogli.nl beoordeeld.<br/> 6.15 Het is niet toegestaan om reclame materiaal en uitingen toe te voegen aan een Artikel.<br/> 6.16 Gebruikte afbeeldingen in een artikel dienen een toegevoegde waarde te hebben aan de inhoud van het artikel, de goedkeuring van afbeeldingen is onderhevig aan de beoordeling door foogli.nl.<br/> 6.17 Het is de auteur niet toe gestaan om activiteiten te ondernemen die het functioneren van de website vertragen of beperken. Zo ook het versturen van massa berichten, spam activiteiten en virussen. <br/> 6.18 Wanneer het gedrag en de uitingen van een auteur ingaan tegen de bepalingen uit deze voorwaarden of overige door foogli.nl gepubliceerde richtlijnen; heeft foogli.nl het recht om het account of de artikelen van de auteur onmiddellijk te blokkeren en/of te verwijderen. <br/> 6.19 Wanneer de auteur in overtreding is van de opgestelde regelementen is foogli.nl gerechtigd om mogelijk toekomende vergoedingen aan de auteur op te schorten en eventueel te verrekenen met gemaakte kosten door foogli.nl.</p> <h2>Artikel 7 Account beëindiging</h2> <p>7.1 De auteur kan zonder pardon het account verwijderen van de website. 7.2 Foogli.nl staat in haar recht om een account te verwijderen wanneer hiertoe zich dringende redenen voordoen. 7.3 Wanneer de auteur een aanvraag doet om het account te verwijderen word deze door foogli.nl zo snel als mogelijk verwijderd. 7.4 Foogli.nl is gerechtigd om een account te verwijderen wanneer de auteur handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of een andere wijze die in strijd is met de aanwijzingen van foogli.nl. 7.5 Na het beëindigen van de overeenkomst met de auteur behoudt foogli.nl het recht om artikelen te herpubliceren op de website. 7.6 Foogli.nl kan een account zonder het geven van een reden verwijderen en hoeft hierbij niet de auteur hiervan op de hoogte te stellen. 7.7 wanneer de overeenkomst wordt beëindigd worden de bepalingen in de laatste drie artikelen van toepassing blijven voor onbepaalde tijd. <h2>Artikel 8 Aansprakelijkheid</h2> <p>8.1 Foogli.nl staat niet garant voor de juistheid van de informatie en inhoud (en de consequenties daarvan) die wordt verstrekt via de website door de auteurs.<br/> 8.2 Foogli.nl is niet aansprakelijk voor ontoegankelijkheid tot de website of diensten wanneer dit het gevolg is van een nalatige hardware en software configuratie bij de auteur.<br/> 8.3 Foogli.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitingen en mededelingen van de auteurs op de Website.<br/> 8.4 Wanneer foogli.nl toch aansprakelijk word gesteld, dan is deze beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.<br/> 8.5 Wanneer ook een verzekeringsovereenkomst geen uitkering teweeg brengt dan is de aansprakelijkheid van foogli.nl beperkt tot €50,- (zegge: vijftig euro).<br/> 8.6 Wanneer foogli.nl aansprakelijk wordt gesteld voor het gedrag van een auteur, dan zal foogli.nl de auteur vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen foogli.nl.<br/> 8.7 Foogli.nl is gerechtigd om de website voor onderhoud en vervanging van haar systemen voor een beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit geval kosten aan de auteur verschuldigd te zijn.</p> <h2>Artikel 9 Toepasbaar recht en geschil</h2> <p>9.1 Zowel de auteur als foogli.nl verklaart met deze algemene voorwaarden dat er pas een beroep word gedaan op een rechter wanneer zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.<br/> 9.2 Op de rechtsbetrekkingen tussen auteurs en foogli.nl is alleen het Nederlandse recht van toepassing.</p> <h2>Artikel 10 Intellectueel rechten en eigendommen</h2> <p>10.1 Alle intellectuele of industriële eigendommen en rechten op de door foogli.nl ontwikkelde diensten waaronder de website, afbeeldingen en logo's, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten bij foogli.nl of diens licentiegevers.<br/> 10.2 De eigendomsrechten van foogli.nl mogen niet door de auteur of derden worden gebruikt zonder dat hiervoor toestemming is gegeven door foogli.<br/> 10.3 Wanneer er inbreuk wordt gemaakt op het intellectuele eigendom van foogli.nl, is de auteur een vaste en direct opeisbare boete verschuldigd aan foogli.nl van in ieder geval duizend Euro. foogli.nl behoudt het recht om aanspraak te maken op deze volledige schadevergoeding.<br/> 10.4 Wanneer de auteur artikelen plaatst op foogli.nl, verklaart de auteur dat de ingestuurde Artikelen vrij zijn van rechten zodat er geen rechten van derden worden geschonden met de publicatie van de ingezonden Artikelen. De auteur vrijwaart foogli.nl tegen eventuele aanspraken van derden toepassing hebben op het ontbreken van toestemming voor het gebruik van artikelen of op enige andere wijze betrekking hebben inbreuken op auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom.<br/> 10.5 Met het publiceren van artikelen op de website aanvaardt de auteur het risico dat bezoekers mogelijk kopieën van het artikel opslaan of op enige andere wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de auteur. Foogli.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het lijden van de auteur als gevolg van een inbreuk op het intellectuele eigendom van de auteur.<br/> 10.6 De rechten van intellectuele eigendommen op geplaatste artikelen behoren aan de auteur toe. De auteur geeft foogli.nl het licentierecht op alle intellectuele eigendommen die inherent zijn aan de artikelen. <br/> 10.7 Het licentierecht dat wordt verstrekt aan foogli.nl omvat het recht om een artikel te bewerken, te vermenigvuldigen, te vertalen, op te slaan en te publiceren op websites die gelieerd zijn aan foogli.nl.</p>
Feedback